Plo­do­vi je­se­ni ja­ča­ju or­ga­ni­zam

Plo­do­vi je­se­ni ja­ča­ju or­ga­ni­zam –

Bun­de­va, ja­bu­ke, kru­ške, ke­sten, ši­pak, du­nje… sve vas ovo če­ka na pi­ja­ca­ma. Is­ko­ri­sti­te bla­go­de­ti plod­ne je­se­ni i po­vr­ćem i vo­ćem po­ve­ćaj­te vi­tal­nost or­ga­ni­zma.

Bun­de­va

Na­ran­dža­sto me­so bun­de­ve sa­dr­ži niz dra­go­ce­nih i le­ko­vi­tih sa­sto­ja­ka. Osim ma­njih ko­li­či­na be­lan­če­vi­na, uglje­nih hi­dra­ta i ma­sti, tu su vi­ta­mi­ni A, C, B, fol­na ki­se­li­na, ka­li­jum, fos­for, kal­ci­jum, gvo­žđe… Što se ener­get­ske vred­no­sti ti­če, ona ni­je vi­so­ka – u 100 gra­ma plo­da ima sa­mo 30 ka­lo­ri­ja.
Bun­de­va je do­bar iz­bor za go­ja­zne oso­be, di­ja­be­ti­ča­re, kao i za oso­be sa obo­lje­nji­ma že­lu­ca i tan­kog cre­va. U na­rod­noj me­di­ci­ni pre­po­ru­ču­je se kao di­u­re­tik, od­no­sno za iz­ba­ci­va­nje su­vi­šne vo­de iz or­ga­ni­zma, na­ro­či­to kod lju­di obo­le­lih od re­u­me, gih­ta, za­pa­lje­nja bu­bre­ga ili be­ši­ke. Od­lič­na je i kod pso­ri­ja­ze.

Ke­sten

Plo­do­vi ke­ste­na od­li­čan su iz­vor kal­ci­ju­ma, gvo­žđa i ka­li­ju­ma. Svež plod ke­ste­na ima 170 ka­lo­ri­ja na 100 gra­ma i tri pu­ta ma­nje ka­lo­ri­ja od le­šni­ka, ba­de­ma ili ora­ha. Ne sa­dr­ži ho­le­ste­rol, glu­ten i ide­al­na je na­mir­ni­ca za obo­le­le od ce­li­ja­kli­je. Bo­gat je še­će­ri­ma, mi­ne­ra­li­ma fos­fo­rom i vi­ta­mi­na B kom­plek­sa. Po­znat je po slat­kom uku­su i bla­goj tek­stu­ri. U na­rod­noj me­di­ci­ni ke­sten se pre­po­ru­ču­je ane­mič­ni­ma i onim ko­ji ima­ju lo­šu pro­ba­vu. Ke­sten je do­bar za le­če­nje re­spi­ra­tor­nih pro­ble­ma, po­put ka­šlja.

Du­nja

Du­nja je plod sli­čan ja­bu­ci ili kru­ški. Ret­ko se je­de u sve­žem sta­nju, a če­šće u pre­ra­đe­nom. Plod du­nje sa­dr­ži vi­ta­min C u iz­o­bi­lju, a od mi­ne­ra­la su za­stu­plje­ni ka­li­jum, na­tri­jum, gvo­žđe, cink, ba­kar U se­me­nu du­nje ima do­sta slu­zi, ali i otrov­nih ci­ja­no­vo­do­nič­nih je­di­nje­nja, pa se zbog to­ga se­me ne je­de, već se ko­ri­sti u far­ma­ce­ut­skoj in­du­stri­ji. U na­rod­noj me­di­ci­ni sok od du­nje ko­ri­sti pro­tiv do­sad­nih i upor­nih di­ja­re­ja.

Ja­bu­ka

Sve­ži plo­do­vi ja­bu­ka sa­dr­že oko 83 od­sto vo­de, a ener­get­ska vred­nost im je 58 ka­lo­ri­ja na 100 gra­ma. Ja­bu­ka sa­dr­ži i or­gan­ske ki­se­li­ne, a od še­će­ra glu­ko­zu, fruk­to­zu i ne­što sa­ha­ro­ze, vi­ta­mi­ne A, B i C. Sma­nju­je ap­sorp­ci­ju ho­le­ste­ro­la i ma­sno­ća u cre­vi­ma i po­tre­bu za gric­ka­njem jer da­je jak ose­ćaj si­to­sti. Ja­bu­ke ima­ju ve­o­ma ve­li­ku di­je­tet­sku vred­nost. Da­ju se kod ane­mi­je, avi­ta­mi­no­ze i kod pro­ble­ma s va­re­njem.

Kru­ška

To slat­ko vo­će br­zo ot­kla­nja glad, a isto­vre­me­no da­je sna­gu i po­treb­nu dnev­nu ener­gi­ju. U se­bi sa­dr­ži sor­bi­tol, ko­ri­stan za ja­ča­nje zu­ba. Kru­ške su od­li­čan iz­vor di­je­tet­skih vla­ka­na ko­ja le­ko­vi­to de­lu­ju naj­pre na pro­bav­ni si­stem, a za­tim i na kar­di­o­va­sku­lar­ni ta­ko što sni­ža­va­ju krv­ni pri­ti­sak i re­gu­li­šu ni­vo ho­le­ste­ro­la u kr­vi. An­ti­ok­si­dan­ti u kru­ška­ma ču­va­ju nas od de­lo­va­nja slo­bod­nih ra­di­ka­la i ta­ko ja­ča­ju imu­no­lo­ški si­stem.

izvor: sremskenovine.co.rs

credit:wallpaperflare.com

You may also like...

Leave a Reply

%d